สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

6 posts

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล)

(Bachelor of Business Administration Program in Business Information Management for Digital Entrepreneurship)

ดร.อัตภาพ มณีเติม 

Dr.Attapap Maneetoem ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ attapap.man@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม หลักสูตรการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตและ Mobile Web (Internet GIS Web Map Server and Mobile Web) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 8-12 มิถุนายน 2558 หลักสูตรการบูรณาการ ICT หลักสูตรแกนกลางฯ สทร.กรุงเทพฯ 22-26 มีนาคม 2553 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี […]

ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขำ 

Asst. Prof.Toungsit Sonkhum ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ toungsit.son@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี   ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ผศ.วัชรีย์ กิ่งทอง

Asst. Prof. Watcharee Kingthong ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ watcharee.kin@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี   ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ อาจารย์สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อาจารย์สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาและประยุกต์ด้านฐานข้อมููล ตำรา/เอกสารประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูล ผลงานวิจัย  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ อัตภาพ มณีเติม นวรัตน์ ประทุมตา และ วัชรีย์ […]

อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง

Thidarat Pinthong ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ thidarat.pin@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์   ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม หลักสูตร PHP&MySQL for Web E-Commerce ฝึกอบรมเชิงปปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 ปี 2557 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Program Rapid miner Studio 2015 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยทองสุข 2550-2551 อาจารย์สอนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2544-2545 ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, […]

ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

Dr.Worawut Yimyam  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ worawut.yim@mail.pbru.ac.th : 0949929455 การศึกษา ปร.ด (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2561 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2543 ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม อบรม Arduino and Internet of Tings Workshop, 2016 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Program Rapid miner Studio 2015 อบรมการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเบสิค 2012-2013 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคงธัญบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, […]

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

Dr.Wiwit Suksangaram  ตำแหน่ง คณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์wiwit.suk@mail.pbru.ac.th : 0863222642 การศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555) บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545) วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2540) ประสบการณ์ทำงาน  การทำงาน รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรอบรมแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โอเช่ (ประเทสไทย) จำกัด หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยยาซากิ ดอร์ปอเรชั่น จำกัด การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความเป็นครูในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร การบริหารการขายการบริการลูกค้า หลักสูตร ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นต้น ผลงานต่างๆ […]