สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

6 posts

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล)

(Bachelor of Business Administration Program in Business Information Management for Digital Entrepreneurship)