Blog

251 posts

แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 9 ตุลาตม2563 เวลา 12.00 น. อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหาร แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อัลบั้ม

ร่วมประชุมหารืองานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอท่ายาง

วันที่ 30 กันยายน 2563 อ.ดร.วิวิศณ์ สูขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร อ.คงขวัญ ศรีสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ อ.จริยา รัชตโสตถิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดหารายได้ นางสาวชุติมา บุญโพธิ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมหารืองานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอท่ายาง อัลบั้ม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09: 00 น.สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ ห้อง 1832 โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาญะนันท์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง กรรมการ และ อ.ดร.พีรศุษญ์ บุญมาธรรม กรรมการและแลขานุการ อัลบั้ม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09: 00 น. สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ ห้อง 1833 โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตจ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ กรรมการ และผศ.ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการและแลขานุการ โดยการประเมินออนไลน์ Teleconference อัลบั้ม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่ 4 และแขนงวิชาการตลาดชั้นตรีศึกษาที่ 3 อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้แก่ ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง อาจารย์กัลยา บุญญธรรม อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อ.จริยา รัชตโสตถิ์ และอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศัย อัลบั้ม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

วันที่ 23 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 1833 โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในการตรวจประเมินมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ ประธานกรรมการอาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ กรรมการ และ ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว กรรมการและแลขานุการ ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินที่ให้คำชี้แนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ต่อไป อัลบั้ม