MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์พรรณทิพย์ ทองแย้ม

Panthip Tongyam

ตำแหน่ง อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ)

อีเมล์
panthip.ton@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

 

การศึกษา

 • กศ.ม.(ธุรกิจการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
 • บธ.บ.(บริหารทั่วไป)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2537-2539)

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
 • การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • หลักการจัดการ
 • จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การสร้างงานและการต่อแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
 • ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 • พฤติกรรองค์กร
 • ภาวะผู้นำร่วมสมัย

ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน

 • พรรณทิพย์ ทองแย้ม(2559).เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดกลางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 • พรรณทิพย์ ทองแย้ม.(2558).การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาจังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ISSN : 2408-2619) ปีที่9 ฉบับที่ 1เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 :(TCI1) ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พรรณทิพย์ ทองแย้ม, เทิดศักดิ์ ทองแย้ม.(2559).กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี.วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2561 :(TCI2) ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
 • พรรณทิพย์ ทองแย้ม, เทิดศักดิ์ ทองแย้ม.(2560).แนวทางการพัฒนาให้เกษตรกรใช้คิว อาร์ โค้ด กับผลผลิตทางเกษตรด้านอาหานรในจุัวงหวัดเพชรยบุรี.วารสารวิชาการมหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 :(TCI2) ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี