MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

บุคลากร

บุคลาการคณะวิทยาการจัดการ

Personnel faculty of management science (pbru)

 

คณะกรรมการบริหารคณะ/ผู้บริหารคณะ

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

 

สาขาวิชาบัญชี

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ