MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

อ.เมธาวิน สาระยาน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)

อีเมล์
Matawin.sar@mail.pbru.ac.th
: 0812345678

การศึกษา

  • ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553
  • ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2556-ปัจจุบัน
  • วิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การสื่อสารองค์การประชุมอย่างมีส่วนร่วม
  • อาจารย์ประจำสาขาการประชาสัมพันธ์ เกริกวิทยาลัย 2552-2553
  • อาจารย์ประจำวิชาศิลปะการแสดง โรงเรียนอิสลามสันติชน 2550-2552
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550


ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ผลงานวิจัย

  • เมธาวิน สาระยาน. (2558). ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 6, วันที่ 9 กรกฎาคม 2559.