MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ฝึกประสบการณ์-สหกิจ

ประกาศ

แนวทางการกำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2567 (20 downloads )

ดาวน์โหลด

ข่าวฝึกประสบการณ์ - สหกิจ

ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 อัลบั้ม

Read More »

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้ม

Read More »

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

พุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อ

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี

Read More »