MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Business Information Management for Digital Entrepreneurship


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25501791108712
  ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Information Management for Digital Entrepreneurship
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Business Information Management for Digital Entrepreneurship
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Information Management for Digital Entrepreneurship)
 3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
 5. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว