Blog

251 posts

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562

Comm.arts Family day

Comm.arts Family day ไม่มีอะไรที่นิเทศศาสตร์ ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน …เพราะเราคือนิเทศศาสตร์ อัลบั้ม

บริการวิชาการบ้านในดง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บริการวิชาการบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ไฟล์เอกสาร

สำนึกดี

สำนึกดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ชุดนักศึกษาชาย อัลบั้ม