MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Communication Arts Program inInnovation Communication


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัส : 25511791101513
  ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Innovation Communication
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)
  ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสาร)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Innovation Communication)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts (Innovation Communication)
 3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
 5. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเภทวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
  การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่
  เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว