MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาของบริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)


รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาของบริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน) จำนวน 10 ทุน 

รับสมัคร  15-31 มกราคม 2561     รายละเอียดและคุณสมบัติดูจากเอกสาร


ไฟล์เอกสาร

ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018

 ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship programme ณสาธารณรั๗เกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจัรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดินและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย   […]