คณบดี

1 post

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

Dr.Wiwit Suksangaram  ตำแหน่ง คณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์wiwit.suk@mail.pbru.ac.th : 0863222642 การศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555) บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545) วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2540) ประสบการณ์ทำงาน  การทำงาน รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรอบรมแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โอเช่ (ประเทสไทย) จำกัด หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยยาซากิ ดอร์ปอเรชั่น จำกัด การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความเป็นครูในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร การบริหารการขายการบริการลูกค้า หลักสูตร ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นต้น ผลงานต่างๆ […]