MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

award_of_achievement


รางวัลแห่งความสำเร็จ

AWARD


ธุรกิจจำลอง

ธุรกิจจำลอง


Mos Olywipc Thailand Competition 2009 (ครั้งที่7)

          บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับอุทยานเรียนรู้ (TK Park) และบริษัทไมโครซอฟท์ จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2009 (ครั้งที่7) ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศแคนนาดา โดยการแข่งขันในปีนี้ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  ได้มีการเปลี่ยน Version การแข่งขันจาก Version 2003 มาเป็น Version 2007 และจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีการจัดสอบแข่งขัน 2 ประเภทคือ Microsoft Excel 2007 และ Word 2007  ซึ่งทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 คน โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นายพนม ผจญจิตต์ ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศ ประเภท Microsoft Excel 2007 มาได้เป็นผลสำเร็จ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งประเทศ จำนวน 100 คน