MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Award

ธุรกิจจำลอง

ธุรกิจจำลอง

Mos Olywipc Thailand Competition 2009 (ครั้งที่7)

          บริษัทเออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับอุทยานเรียนรู้ (TK Park) และบริษัทไมโครซอฟท์ จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2009 (ครั้งที่7) ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศแคนนาดา โดยการแข่งขันในปีนี้ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  ได้มีการเปลี่ยน Version การแข่งขันจาก Version 2003 มาเป็น Version 2007 และจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีการจัดสอบแข่งขัน 2 ประเภทคือ Microsoft Excel 2007 และ Word 2007  ซึ่งทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 คน โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นายพนม ผจญจิตต์ ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศ ประเภท Microsoft Excel 2007 มาได้เป็นผลสำเร็จ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งประเทศ จำนวน 100 คน