หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

  สำนัก/สถาบัน (institute)


  หน่วยงาน (institution)


img

กองกลาง

img

กองนโยบายและแผน

  โรงเรียนสาธิต (Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School)