MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนาบุคลากร“การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้” ที่สำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรภาคสนาม เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันมีความรุนแรงสูงขึ้นทำให้การบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์หรือเทคโนโลยีที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย บุคลากรแห่งการเรียนรู้จะเป็นผู้สร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์กรไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กรในทุกระดับ ดังนั้นจะต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่มบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยจากการใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่อันจะส่งผลให้ภารกิจของวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ในโครงการตลอดทั้ง 3 วัน มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคตกับความอยู่รอดและยั่งยืน เพื่อสังคมและประเทศชาติ ยุค Thailand 4.0, นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราโชบาย 20 ปี, , การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green & Clean University, แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560, แนวทางการวิเคราะห์ค่างาน และการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น​ ตลอดจนการศึกษาดูงานของบุคลากรภาคสนามเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 เพิ่มเติม:  http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1781-pbru