MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยัลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยัลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ งานปูนปั้นเมืองเพชร โดยมีวิทยากร คุณบุญเจือน เอมโอษฐ์ ช่างปูนปั้นเพชรบุรี ในกิจกรรมนี้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงจากวิทยากรที่เป็นช่างปูนปั้นเมืองเพชร นักศึกษาสามารถปั้นลายขึ้นรูปงานปูนปั้นเป็นของต้วเอง จบกิจกรรมนักศึกษาได้ชิ้นงานฝีมือตัวเองกลับบ้านไปด้วยและยั้งได้สืบสานงานปูนปั้นเมืองเพชรสืบต่อไป