MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยWEKA

มื่อวันที่ 29 เมษายน 8,9 และ 12 พฤษภาคม ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้และทักษะในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยWEKA ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1863 คณะวิทยาการจัดการ