MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สัมมนา Mobile Security

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 จัดสัมมนาเรื่อง Mobile Security การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากสมาร์ทโฟน โดยมีนักศึกษาจากโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาเข้ารับฟังบรรยาย ณ ห้อง 1821 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีอาจารย์ ดร.จุมพฎ กาญจนกำธร เจ้าของกิจการบริษัทเจเอ็มเคเนทเวิร์ต จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ แนวโน้มของสมาร์ทโฟน คุณและโทษของสมาร์ทโฟน ภัยต่างๆ จากสมาร์ทโฟน การป้องกันภัย และการใช้สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ