MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ​ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
@ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก........อาจารย์จันทรา ธนีเพียร มาเป็นวิทยากร ในการอบรม
@โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน