MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดกิจกรรม การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง

## วันนี้ 27 มีนาคม 2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ​ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
@ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก........
คุณอรจิรา ธาราวิวัฒน์ มาเป็นวิทยากร
ในการอบรม @โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมต่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ

อัลบั้ม