MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy ในศตวรรษที่ 21​

## วันนี้ 26 มีนาคม 2564
ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy
ในศตวรรษที่ 21​ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
@ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก........
อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา มาเป็นวิทยากร
ในการอบรม @โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้สื่อในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและเกิดความเหมาะสม

อัลบั้ม