MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

รับเชิญจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร. วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาพร กล่ำสกุล และอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาสัย ได้รับเชิญจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี

อัลบั้ม