MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet สำหรับผู้สอนในการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม อาจารย์ ดร.อัตภาพ มณีเติม อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง และอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
#
รายงานโดย กลุ่มสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี