MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มาให้นโยบาย และแนวคิดในการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่
นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ห้วหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย แนวคิดในการจัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณ์ OTOP และชมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นตลอดทั่งฝึกนักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านการตลาดและมีรายได้เสริม รวมถึงแก้ไขปัญหาการว่างงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี มานำเสนอผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ