MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบ จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ