MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี✌️✌️???????????? สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการบัญชี ???????? วันที่ 23-24 ธ.ค. 62

อัลบั้ม