MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศน์ (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 140 คน นำโดยโดยอาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง และ อ.รัญชิดา กุฎีศรี ให้ความรู้ในการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา และได้ลงมือปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นและให้นักศึกษาออกมานำเสนอจนครบ 10 กลุ่ม นักศึกษาตั้งใจและให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี ทีมวิทยากรก็ปลื้มใจและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นอย่างมาก

อัลบั้ม