MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learning
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด และกล่าวให้โอวาทการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมสัมมนา 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาผู้สอนในยุค Thailand 4.0 นั่นคือการศึกษายุคพัฒนาผลิตผลให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ รวมถึงสนับสนุนการสร้างความคิดให้มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษา เพื่อสามารถนำมาพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมความคิดให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติแบบ Active Learning วิธีการจัดทำ มคอ.3 โดยเน้นการสอนแบบ Problem-based Learning เทคนิคการจัดทำ มคอ.3 ออกแบบตารางเรียนตารางสอน โดยเน้นการสอนแบบ Problem-based Learning อบรมปฏิบัตืการการใช้ระบบรายวิชาออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ มุ่งหวังให้การอบรมครั้งนี้เป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น “มหาวิทยาลัยในยุค Thailand 4.0” และสามารถเปิดการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562 ร้อยละ 100 รายวิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และเป็นอาจารย์ผู้สอนแบบ Active Learning
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี