MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน

ของจังหวัดเพชรบุรีวันที่ 8 ม.ค. 62 
สมัคร : https://goo.gl/forms/lMDIhdkB4ONPSHA43