MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู้ ให้กับผู้บริหาร คณบดี หัวหน้างาน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้มีตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างาน และผลงานการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถเขียนขอกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพขึ้น

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอภาส เขียววิชัย    ที่ปรึกษาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคุณจุฑาพร เทพพัตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องเกณฑ์การประเมินค่างาน เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพื่อการประเมิน และการวิพากษ์การวิเคราะห์ค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพิ่มเติม : http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1842-educationอัลบั้ม