MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะพานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างสูงด้านการเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการผลิตผลงานวิชาการเพื้อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้อง 1833 คณะวิทยาการจัดการ