MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดกิจกรรม พัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ)

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของ
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม
พัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 40 คน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการผลิตงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00
ณ ห้อง 1821 คณะวิทยาการจัดการ

อัลบั้ม