MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา

นที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

          ขณะที่กิจกรรมภายในงาน มีการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนจากฝีมือของนักศึกษาทั้ง 8 คณะ และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง 21 คน โดยผลการแข่งขันการประกวดต้นเทียน ชนะเลิศได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ส่วนผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกฤติยา ผลาโชติ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกุลธิดา ศรีอินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวณิลวดี มีสุข  

สำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาประจำวัดต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี องค์การบริหารนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยในฐานะพุทธศาสนิกชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียน เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ

ที่มา :  https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1873-education


อัลบั้ม