MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดกิจกรรมวิสาสะ วจก. รับน้องอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดกิจกรรมวิสาสะ วจก. รับน้องอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การให้อภัยซึ่งกันและกัน การอดทนอดกลั้นชนะใจตนเองและเป็นการช่วยส่งเสริมประเพณีการรับน้องที่ดีงามระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
# ขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
# ขอบคุณนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
# ขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษา 61 และ 62
# ขอบคุณ MS PBRU