MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาคณะวิทยาการจัดการ ณ วัดธรรมรังษี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาคณะวิทยาการจัดการ ณ วัดธรรมรังษี 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้ตระหนักถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยและเป็นการช่วยส่งเสริมประเพณีไทยที่ดีงามต่อไป
# ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา
# ขอบคุณนักศึกษาใหม่ 2562 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
# ขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษา 61 และ 62
# ขอบคุณ MS PBRU