MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการสัมมนา "เตรียมความให้กับนักศึกษาใหม่ของ สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ในวันนั้นที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผ่านไปแล้ว!! กับโครงการสัมมนา "เตรียมความให้กับนักศึกษาใหม่ของ สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ในวันนั้นที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา"

       นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางรุ่นพี่ของสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาสารสนเทศทางธุรกิจที่จะเข้ามาศึกษาในสาขา โดยการแบ่งออกเป็น 3 ฐาน นั่นคือ ฐานฮาร์ดแวร์ , ฐานซอร์ฟแวร์ และ ฐานระบบปฏิบัติการ  เพื่อให้นึกศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ปรับพื้นฐานในการเรียนชั้นอุดมศึกษาและปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน  โดยบรรยายกาศภายในงานนั้น เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน

ไฟล์เอกสาร