MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรงานปูนปั้น

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรงานปูนปั้น "งานปูนปั้นพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพานิชย์" ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดกิจกรรมประกอบด้วย บรรยายเรื่อง "การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร และเรื่องการต่อยอดเชิงพานิชย์" วิทยากร คุณจตุพร บุญประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานปูนปั้นเชิงประยุกต์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และได้ร่วมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร งานปูนปั้นพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพานิชย์ได้เป็นอย่างดี
# ขอบคุณวิทยากร 
คุณจตุพร บุญประเสริฐ
# ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
# ขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษา 61 และ62
# ขอบคุณ MS PBRU.