MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2562 ขึ้น โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสาขาวิชา และกิจกรรมการแต่งกายดีศรีวิทยาการจัดการ MS’ Freshy Smart การจัดกิจกรรมประกอบด้วย บรรยายเรื่อง "การแต่งกายที่ดี เปิดโอกาสให้กับชีวิต" การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และนักศึกษามีความตระหนักเรื่องการแต่งกายที่ดี MS’ Freshy Smart 
# ขอบคุณวิทยากร อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล 
# ขอบคุณนักศึกษาใหม่ 2562 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
# ขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษา 61 และ62
# ขอบคุณ MS PBRU