MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดเลือกตั้งนายกฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดเลือกตั้งนายกฯ เสร็จสิ้นภายในวันเดียว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะที่ตนเองสังกัด โดยมีผู้ลงสมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายธีรุตม์ ทับล้อม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหมายเลข 2 นายโสภณ เกตุแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับมหาวิทยาลัยฯ ใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เสริมสร้างและสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา 

สำหรับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หมายเลข 1 นายธีรุตม์ ทับล้อม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้คะแนนเสียงทั้งหมด 1,425 คะแนน และหมายเลข 2 นายโสภณ เกตุแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ได้คะแนนเสียงทั้งหมด 1,299 คะแนน บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 374 ใบ บัตรเสีย 126 ใบ

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 คือ หมายเลข 1 นายธีรุตม์ ทับล้อม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์   

จากการสัมภาษณ์ความรู้สึกของนายธีรุตม์ ทับล้อม นายกองค์การบริหารนักศึกษา ได้เปิดเผยหลังได้รับการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตนเองต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ไว้วางใจเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตนจะพยายามทำหน้าที่บริหารจัดการให้ดีที่สุด และจะพยายามผลักดันนโยบายในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดและจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ให้สุดกำลังความสามารถ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2557-education


อัลบั้ม