MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล และอาจารย์ณัฐอร มหาทำนุโชค ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คนเข้าเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการส่งออก กระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพกล้วยหอมทองเพื่อส่งไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาได้ความรู้เป็นอย่างมากและสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อปรับใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

ป.ล.ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ที่อำนวยความสะดวกทั้งข้อมูลและสถานที่ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับ


อัลบั้ม