MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร อุ่นไอไตรสิกขา

วันเสาร์ ที่ ๒๑ เมษายน และวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง พระอารามหลวง จ.ราชบุรี
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร อุ่นไอไตรสิกขา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงเรื่องการประพฤติตนให้มีความเหมาะสมตามหลักไตรสิกขาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์กฤษฎา 
สุริยวงค์์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และมีพระวิทยากร พระมหาศุภวัฒน์ สุภทฺโท พระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ มาอบรมให้ความรู้และช่วยฝึกปฏิบัติหลักไตรสิกขาให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการในครั้งนี้