MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานที่บริษัท imd

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมผู้บริหาร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศึกษาดูงานที่บริษัท imd เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจากบุคลากรภายในบริษัท