MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี นำโดย ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีอาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.อุษณี จิตติมณี ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ในการนำนักศึกษามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ในเรื่องของทักษะความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ให้นักศึกษาได้แสดงทัศนคติหรือแนวคิดร่วมกันว่าในอนาคตเราจะพัฒนาให้คณะหรือมหาวิทยาลัยของเราขับเคลื่อนไปในทิศทางใด โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน แสดงวิสัยทัศน์ ทัศนคติ สร้างความสัมพันธ์กับเครือราชภัฏ   

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า จากการประชุมคณบดีคณะวิทยาการจัดการราชภัฏทั่วประเทศ มองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความโดดเด่นในเรื่องของงานกิจการนักศึกษา จึงมีแนวคิดพัฒนางานกิจการนักศึกษาของเราให้เป็นแกนกลางของภาคีเครือข่ายที่ต้องการให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะได้ส่งเสริมนักศึกษาในการอบรม มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ

อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาของคณะว่า จากเดิมมีอาจารย์เข้าไปดูแล วางแผนและมอบหมายงานให้กับนักศึกษา แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้นักศึกษาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม การวางแผน อาจารย์เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งในทุกขั้นตอนนักศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม รู้ถึงความต้องการของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ส่งผลให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าวางแผน เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ทำงานในองค์กรของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันองค์กรต้องการบุคลากรที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม....