MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี  2561  ครั้งที่ 3  ตามรอยพระบาทพ่อ  เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน”  ระหว่างวันที่  15 – 16  กุมภาพันธ์  2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แล้วมีการจัดประกวดแผนธุรกิจและประกวดมารยาทไทยนั้น  คณะวิทยาการจัดการราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยได้รับ รางวัลชมเชย

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย  ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 5 

1.       นายสุรสิทธิ์                     ใจดี              

2.       นางสาวเบญจมาภรณ์           แวดศรี           

3.       นางสาวศศิธร                   สิงห์ทอง          

4.       นายอรเทพ                      โพธิ์พาดพิง