MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่1 ไปเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่1 ไปเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ WIL โดยเน้นเรื่อง ระบบการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ และการเรียงสินค้าจากPOG ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ขอขอบพระคุณ คุณอิสระพงศ์ มีศรี  ผู้จัดการทั่วไป บมจ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรีและทีมงานทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ในครั้งนี้