MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมสู่ "วิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร : Tax Auditor (TA) "

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์2561 นักศึกษาภาคนอกเวลา คณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชี จัดโครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมสู่ "วิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร : Tax Auditor (TA) " เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและเกิดแรงบันดาลในการประกอบอาชีพต่อไป โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากวิทยากร อ.เพ็ญสุข ม่วงไหมทอง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและอาจารย์ผู้สอนบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี