MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย infographic

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่3 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Infographic  ภายในงานมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้เข้าร่วม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดและปิดงาน และวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infographic  เทคนิคการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก และตัวเลขสถิติ ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย  แนะนำโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ทำงาน และได้มีการฝึกลงมือปฏิบัติสร้าง Infographic ของตนเองเพื่อลุ้นรางวัล ซึ่งบรรกายากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานแถมยังได้ความรู้ติดตัวกันไปด้วย