MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า"พี่สอนน้องสู่บัณฑิตมืออาชีพ"

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า"พี่สอนน้องสู่บัณฑิตมืออาชีพ" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 โดยเชิญศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ ที่ประสบความสำเร็จ มาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย สมัยที่ยังเป็นนักศึกษา และหลังจากจบการศึกษา เข้าสู่วัยทำงาน ต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในสายงานวิชาชีพของตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นบัณฑิตมืออาชีพและได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพเพิ่มเติมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

อัลบั้ม