MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

บายศรีสู่ขวัญ MS 61

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ MS61 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี อาจารย์ ดร. วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยากรจัดการ จุดเทียนชัยที่บายศรี โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่เข้ารวม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น