MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

คณะวิทยาการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการรองคณบดีและคณาจารย์ เข้าร่วม

การจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมจำนวน 300 คน เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของคณะ  สามารถปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมสร้างคน หนทางสู่ความสำเร็จ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรมและการทำงานจริง ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ทุนการศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุนประเภททีมสร้างชื่อเสียงให้กับสาขานิเทศศาสตร์ประเภทผู้นำดีเด่น ประเภททีมสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และทุนประเภทนักศึกษาสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เพิ่มเติม: 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1872-education

อัลบั้ม